Danubia River Show 2017
Danubia River Show 2017

Podmienky

Platobné a storno podmienky:

 1. Ceny služieb sú vrátane DPH.
 2. Ak nie je inak uvedené, cena je za čln, nie za osobu. Základná cena je za 1-4 osoby. Maximálny počet osôb je 8.
 3. V prípade rezervácie si účtujeme rezervačný poplatok 30 € s DPH formou zálohovej platby vopred na účet alebo v hotovosti, ktorý bude odpočítaný z celkovej sumy za služby.
  Rezervačný poplatok v prípade zrušenia plavby zo strany zákazníka nebude vrátený.
  č.účtu: Tatrabanka 2612362167 / 1100
  IBAN: SK51 1100 0000 0026 1236 2167
 4. Doplatok sumy na mieste v hotovosti, v prípade záujmu dopredu na účet.
 5. V prípade zakúpenia darčekovej poukážky postupujeme podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) kde podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru/služby – to znamená od prevzatia darčekovej poukážky osobne, alebo zaslaním mailom, alebo poštou.
 6. V prípade, ak plavbu zruší kapitán z dôvodu vyššej moci (nepriaznivé počasie, nízky- vysoký vodostav, technické problémy, zastavenia plavby na Dunaji príslušnými orgánmi), je ponúknutá náhrada termínu. Ak zákazník nesúhlasí s ponúknutým termínom a zaplatil zálohu, tá mu bude vrátená v plnej výške.

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa:

 1. Prepravca má uzatvorené zákonné poistenie.
 2. Prepravca zabezpečí pre všetky osoby na palube certifikované záchranné vesty. Dieťa do 15 rokov a člen posádky – neplavca je povinný obliecť si záchrannú vestu.
 3. Vyššia moc – preloženie plavby na náhradný termín pri nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla, pri nepriaznivom vodostave – malá a veľká voda.
 4. Cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.
 5. Všetky osoby na palube sú povinní dodržiavať pokyny kapitána počas plavby.
 6. Zákazníci so službami objednanými na určený termín sa dostavia na dohodnuté miesto 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka, poskytovateľ nezaručuje dĺžku ani realizáciu objednanej služby, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín napr. z dôvodu následnej plavby.

Deti na palube:

Všetky deti do 15 rokov sú povinné mať počas plavby oblečené záchranné vesty. Za bezpečnosť a správanie detí sú zodpovední rodičia, prípadne iné dospelé osoby, v sprievode ktorých deti prišli. Tieto dospelé osoby zabezpečia, aby sa deti správali slušne a hlavne bezpečne, nebehali po palube, nevyzliekali si vesty počas plavby a pod.

UPOZORNENIE !

Posádka, cestujúci, pasažieri - nesmú byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Žiadame cestujúcich, aby na palube nefajčili.